Exposicions


El centre disposa d'una sala d'exposicions on s'han dut a terme

exposicions de pintura, ceràmica, escultura de petit format i

seminaris sobre el tema exposat.